Yahoo!JAPAN 大阪オフィス

Yahoo!JAPAN 大阪オフィスに潜入♪

UX &コンテキストについて学習。

Yahoo!JAPAN 大阪オフィスもスゲーけど、UX &コンテキストも奥が深い…

Yahoo!JAPAN 大阪オフィス